E-ISSN 2587-0610

Quick Search




Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Can laparoscopic appendectomy be safely performed by surgeons who are less experienced in intraabdominal knot-tying? [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-30316 | DOI: 10.14744/less.2019.30316

Can laparoscopic appendectomy be safely performed by surgeons who are less experienced in intraabdominal knot-tying?

Osman Bardakçı1, Faik Tatli1, Abdullah Ozgonul1, muhammet emin güldür2, Mehmet Kenan Erol3, FIRAT ERKMEN1, Emre Karaca1, Hüseyin Cahit Yalçın1, Mehmet Yilmaz1, Ali Uzunköy1
1Department of General Surgery, Harran University, Şanlıurfa, Turkey
2Department of Pathology,Harran University, Şanlıurfa, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Harran University Medical Faculty,, Şanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION: Purpose: İt was aimed to compare the hand-made sailor’s knot method with the intracorporeal knot method used in closing the appendix stump.
METHODS: Methods: The files of 47 patients who were operated for AA between January 2017 and January 2019 were analyzed retrospectively. The patients were examined in terms of age, gender, type of laparoscopic surgery, length of hospital stay and postoperative complications. The patients were divided into two groups as patients ligated with loop prepare with the sailor’s knot method (Group 1) and intracorporeally ligated patients (Group 2) for the closure of appendix during surgery.
RESULTS: Results: Of the 47 patients included in the study, 24 were male (51%) and 23 were female (49%). In Group 1, 15 (55.5%) patients were male and 12 (44.5%) patients were female. In Group 2, however, 9 (45%) patients were male and 11 (55%) patients were female. The mean length hospitalization of the patients in Group 1 was 3±1.68 days, while it was 2.95±1.13 days in Group 2. The duration of surgery was 73.70±31.76 minutes in Group 1, while it was 70.75±27.25 minutes in Group 2. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of length of hospitalization and duration of surgery
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result; it is an easy, reliable and cost-effective method to close the appendix stump by hand-made sailor’ knot method in patients undergoing LA. The method can be used safely when intracorporeal knot-tying and suture cannot be performed.

Keywords: laparcopic appendectomy, sailor’ knot, acute appendicitis,

Laparoskopik apendektomiyi batın içi düğüm atma deneyimi az olan cerrahlarda güvenle yapabilir mi?

Osman Bardakçı1, Faik Tatli1, Abdullah Ozgonul1, muhammet emin güldür2, Mehmet Kenan Erol3, FIRAT ERKMEN1, Emre Karaca1, Hüseyin Cahit Yalçın1, Mehmet Yilmaz1, Ali Uzunköy1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve reanimasyon Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Elle hazırlanan gemici düğümü yöntemiyle kapatılan apendiks güdüğünü intrakorporeal düğüm tekniğiyle karşılaştırmayı amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Materyal ve Metod: Ocak 2017 ile Ocak 2019 tarihleri arasında AA nedeniyle ameliyat edilen 47 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, laparoskopik cerrahinin şekli, hastanede yatış süresi ve postoperatif komplikasyon yönünden incelendi. Hastalar ameliyat sırasında apendiks güdüğünü kapatılması açısından; gemici düğümü yöntemiyle hazırlanan loopla bağlanan (Grup 1) ve intrakorporeal olarak bağlanan (Grup 2) olarak 2 gruba ayrıldı.
BULGULAR: Sonuçlar: Çalışmaya alınan 47 hastanın 24’ü erkek (%51), 23’ü kadın (%49) idi. Grup 1 de hastaların 15(%55.5)’i erkek 12(%44.5)’si kadındı. Grup 2 deki hastaların 9(%45)’u erkek 11(55)’i kadındı. Grup 1’deki hastaların yatış süresi 3±1.68 gün, Grup 2’deki hastaların yatış süresi 2.95±1.13 gün idi. Operasyon süresi; Grup 1’de 73.70±31,76 dakika, Grup 2’de 70.75±27.25 dakika idi. Her iki grupta da yatış süreleri ve operasyon süresi bakımından istatiksel olarak anlamlı fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak; LA yapılan hastalarda apendiks güdüğünün elle hazırlanan gemici düğümü yöntemiyle kapatılması; kolay, güvenilir ve düşük maliyetli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: laparaskopik apendektomi, gemici düğümü, akut apandisit



Corresponding Author: Osman Bardakçı, Türkiye
LookUs & Online Makale