E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Simultaneous use of gastroscopy and laparoscopy for resection of gastrointestinal stromal tumors [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 18-22 | DOI: 10.14744/less.2018.30074

Simultaneous use of gastroscopy and laparoscopy for resection of gastrointestinal stromal tumors

Hüseyin Çiyiltepe, Ebubekir Gündeş, Durmuş Ali Çetin, Ulaş Aday, Aziz Serkan Senger, Selçuk Gülmez, Mustafa Duman
Department of Gastroenterology Surgery, Kartal Koşuyolu High Specialized Education and Training Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are rarely seen mesenchymal tumors originating from interstitial cells of Cajal. Today, with the wide use of minimally invasive techniques, laparoscopic surgery has come to the forefront in GIST surgery. The simultaneous use of laparoscopic gastric wedge resection (LGWR) and intraoperative gastroscopy is a surgical technique that relieves the surgeon. This article presents cases in which simultaneous intraoperative gastroscopic observations and LGWR were performed in appropriate GIST cases in one clinic.
METHODS: The data of patients who underwent intraoperative gastroscopy and LGWR simultaneously due to GIST at the Kartal Koşuyolu High Specialty Training and Research Hospital between January 2014 and December 2015 were evaluated retrospectively.
RESULTS: Between January 2014 and December 2015, 12 patients underwent intraoperative gastroscopy and LGWR simultaneously. When the endoscopic and radiological localizations of the tumors were examined, they were in the upper part in 7 patients, the middle part in 3 patients, and the lower part in 2 patients. The median tumor size was 4.4 cm (range: 2.7–6.3 cm) and the size of the resected stomach material was 6.7 cm (range: 4.5–9 cm). According to the Fletcher risk classification, 7 patients were among the low risk group and 5 patients were considered to be in the moderate risk group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The LGWR procedure for GIST is a reliable and feasible method for centers with advanced laparoscopic surgery experience. The advantages of simultaneous gastroscopy include determining tumor localization, verifying removal of the tumor with negative surgical margins before the development of stenosis, and providing simultaneous evaluation of bleeding or leakage from the stapler line.

Keywords: Endoscopy, gastrointestinal stromal tumor; laparoscopy.

Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Laparoskopik Rezeksiyonla Eş Zamanlı Gastroskopi Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi

Hüseyin Çiyiltepe, Ebubekir Gündeş, Durmuş Ali Çetin, Ulaş Aday, Aziz Serkan Senger, Selçuk Gülmez, Mustafa Duman
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastrointestinal stromal tümörler (GİST) Cajal hücrelerinden köken alan nadir görülen mezenkimal tümörlerdir. Günümüzde minimal invaziv tekniklerin yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile GİST cerrahisinde laparoskopik cerrahi ön plana çıkmıştır. Laparoskopik mide kama rezeksiyon (LMKR) ile eş zamanlı intraoperatif gastroskopi yapılması cerrahı rahatlatan bir tekniktir.
Bu çalışmada kliniğimizde uygun GİST vakalarında laparoskopik rezeksiyon ile eş zamanlı gastroskopi uyguladığımız vakaları sunmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014-Aralık 2015 tarihleri arasında Kartal Koşutolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniğinde GİST nedeniyle LMKR ile eş zamanlı intraoperatif gastroskopi yapılan hastaların dosya kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Ocak 2014-Aralık 2015 tarihleri arasında 12 hastaya LMKR ile eş zamanlı intraoperatif gastroskopi yapıldı. Tümörlerin endoskopik ve radyolojik yerleşimleri incelendiğinde 7 hastada mide 1/3 üst kısımda, 3 hastada 1/3 orta kısımda, 2 hastada ise 1/3 alt kısımda idi.
Ortanca tümör boyutu 4.4 cm (2.7-6.3 cm), çıkarılan mide wedge rezeksiyon piyesi ise 6.7 cm (4.5-9 cm) idi. Fletcher risk sınıflandırmasına göre 7 hasta düşük risk, 5 hasta ise orta risk gubundaydı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: GİST’lere LMKR prosedürü ileri laparoskopik cerrahi deneyimi olan merkezlerde güvenilir ve uygulanabilir bir yöntemdir. Eş zamanlı gastroskopinin avantajları tümörün lokalizasyonunun belirlenmesi, tümörün negatif cerrahi sınırlar ile stenoz gelişmeden çıkarıldığının verifiye edilmesi ve stapler hattından kanama veya kaçakların eş zamanlı değerlendirilmesini sağlamaktır

Anahtar Kelimeler: GİST, Laparoskopi, Endoskopi

Hüseyin Çiyiltepe, Ebubekir Gündeş, Durmuş Ali Çetin, Ulaş Aday, Aziz Serkan Senger, Selçuk Gülmez, Mustafa Duman. Simultaneous use of gastroscopy and laparoscopy for resection of gastrointestinal stromal tumors. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 18-22

Corresponding Author: Hüseyin Çiyiltepe, Türkiye
LookUs & Online Makale