E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Leukocytosis can predict increased risk of conversion in elective laparoscopic cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(3): 81-84 | DOI: 10.14744/less.2017.73792

Leukocytosis can predict increased risk of conversion in elective laparoscopic cholecystectomy

Uğur Ekici1, Faik Tatli2, Murat Kanlioz1, Tarik Inan1
1Department of General Surgery, Malatya State Hospital, Malatya, Turkey
2Department of General Surgery, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION: Laparoscopic cholecystectomy (LC) is the gold standard in the treatment of gallbladder diseases. However, open surgery is sometimes inevitable for the procedure to be completed safely. The aim of this study was to evaluate the relationship of some laboratory findings frequently used in the preoperative period to the need to convert to open surgery in LC.
METHODS: The hospital records of 173 patients who underwent LC due to benign gallbladder disease were retrospectively reviewed. Based on preoperative laboratory values, white blood cell count (WBC) >10,000/mm3, alanine aminotransferase >55 IU/L, aspartate aminotransferase >35 IU/L, gamma-glutamyltransferase >65 IU/L, and alkaline phosphatase >150 IU/L were accepted as positive, according to the laboratory kits of the hospital.
RESULTS: Of the 173 patients who were included in the study, 142 (82.0%) were female and 31 (18.0%) were male, and the mean age was 47.3 years (range: 21–81 years). In 159 (91.9%) of the patients, the operation was completed laparoscopically, while in 14 (8.1%) it was converted to open surgery. The most common symptoms seen in the patients were epigastric discomfort and right upper quadrant pain. The preoperative laboratory values of 80 patients were high. Open surgery was preferred in 7 of these patients with high laboratory values. The procedure was converted to open surgery in 5 (25.0%) of the 20 patients with high preoperative WBC value and the level of these preoperative values was found to be statistically significant (p<0.01). A total of 9 conversions to open surgery were required in 153 patients with low WBC score (5.8%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: A high WBC value (>10,000/mm3) before elective LC increases the risk of the eventuality of open surgery by 4 times. This finding will help the surgeon to plan the treatment and inform the patient of the possibility before surgery.

Keywords: Cholelithiasis, conversion, laparoscopic cholecystectomy.

Lökositoz elektif laparoskopik kolesistektomide konversiyon riskini öngörebilir mi?

Uğur Ekici1, Faik Tatli2, Murat Kanlioz1, Tarik Inan1
1Malatya devlet hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Malatya
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Giriş: Laparoskopik kolesistektomi günümüzde safra kesesi hastalıklarının tedavisinde altın standarttır. Ancak açığa geçme bazen operasyonun güvenli sonlandırılabilmesi için kaçınılmaz olabilmektedir.
Amaç: Ameliyat öncesinde sıklıkla kullandığımız bazı laboratuvar bulgularının Laparoskopik kolesistektomilerde açığa dönüş ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık

YÖNTEM ve GEREÇLER: Materyal ve Metod: Hastanemizde benign safra kesesi hastalıkları nedeniyle Laparaskopik kolesistektomi(LK) yapılan 173 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Olgular; yaş, cinsiyet, ameliyat öncesi bulguları, görüntüleme sonuçları, ameliyat öncesi laboratuar değerleri, ameliyat esnasında ve sonrasında ki komplikasyonlar, mevcut semptomları ve hastaların takipleri değerlendirmeye alındı. Olguların ameliyat öncesi laboratuar değerlerinden; Beyaz küre sayısı (WBC) >10,000/ mm3, Alanin amino transferaz (ALT) >55 IU/L, Aspartat amino transferaz (AST) > 35 IU/L, Gama-glutamil transferaz (GGT) >65 IU/L ve Alkalen fosfataz (ALP) >150 IU/Ldeğerleri hastanemiz laboratuar kitlerine göre pozitif olarak kabul edildi.
BULGULAR: Sonuçlar: Çalışmaya alınan 173 hastanın 142 (82.0%)’si kadın, 31 (18.0%)’i erkekti, ortalama yaşları 47,3 (21-81) yıldı. Hastaların 159 (91,9%) ’unda ameliyat laparaskopik tamamlanırken 14 (8.1%)‘nde açığa dönüldü. Laboratuar değerleri yüksek olan bu hastalardan 7 tanesinde açığa dönüldü. LK yapılan hastalardan ameliyat öncesi WBC değeri yüksek olan 20 hastadan 5 (25.0%) ’inde açığa dönüldü ve ameliyat öncesinde bu değerin yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01). WBC değeri yüksek olmayan 153 hastada ise toplam 9 açığa dönüş gerekli oldu (5.8%).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, elektif laparoskopikkolesistektomi öncesinde WBC değerinin yüksek olması (>10,000/ mm3) açığa dönüş için riskini 4 kat artırmaktadır. Bu durum cerraha tedavinin planlanmasında ve ameliyat öncesi hastayı bilgilendirilme sürecinde yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, konversiyon, kolelitiyazis

Uğur Ekici, Faik Tatli, Murat Kanlioz, Tarik Inan. Leukocytosis can predict increased risk of conversion in elective laparoscopic cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(3): 81-84

Corresponding Author: Faik Tatli, Türkiye
LookUs & Online Makale